ยินดีต้อนรับ !!!  เข้าสู่เว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์ ของชาวรามัญตำบลเจ็ดริ้ว  อำเภอบ้านแพ้ว  จังหวัดสมุทรสาคร
เมนูหลัก
 
 
 
 

ความรู้  คู่ชาวมอญ
 
THE TIME
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 
 
         ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 ตำบลเจ็ดริ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทราสาคร จัดตั้ง และเปิดดำเนินการครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2518 โดยอาศัยโรงฝึกงานของโรงเรียน วัดเจ็ดริ้ว เป็น สถานพัฒนาเตรียความพร้อมสำหรับเด็กเล็กอายุระหว่าง 3-4 ปี มีเด็กเข้ารับ การพัฒนาเตรียม ความพร้อมเริ่มแรกจำนวน 23 คน มีผู้ดูแลเด็ก 1 คน ต่อมา คณะกรรม การหมู่บ้าน และ พัฒนา กร กรรมการพัฒนาชุมชน คณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เห็นว่า สถานที่โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว มีความคับแคบ เนื่องจากผู้ปกครองให้ความสนใจ ส่งบุตรหลานเข้ามาขอรับการดูแล และพัฒนา เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเด็กเพิ่มมากขึ้น จึงได้ประชุมปรึกษาหารือระหว่าง คณะกรรมการ  ทุกฝ่าย และผู้ปกครองเพื่อแก้ไขปัญหา ด้านสถานที่ และมีความเห็นร่วมกันให้จัดสร้างอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 1 หลัง โดยได้รับงบประมาณขากกรมการพัฒนาชุมชน เป็นจำนวน เงิน 600,000 บาท โดย ท่าน เจ้าอาวาสวัดเจ็ดริ้วได้ให้ความอนุเคราะห์ที่ดินของวัด เจ็ดริ้ว ประมาณ 200 ตารางวา เป็นสถานที่ก่อสร้างอาคาร ผู้นำท้องถิ่นคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็ก เล็ก และพัฒนากร ได้ร่วมกันจัดหาวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนที่จำเป็นให้กับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก จนพร้อมเปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2536 มีเด็กที่ได้รับ พัฒนาเตรียม ความพร้อมในการเข้ารับการศึกษาต่อ ในโรงเรียนระดับประถมศึกษาแล้ว จำนวน 800 คน
      ปัจจุบัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลเจ็ดริ้ว มีเด็กได้รับการพัฒนาเตรียมความ พร้อม อยู่จำนวน 85 คน เป็นชาย 49 คน และหญิง 36 คน มีผู้ดูแลเด็กทั้งหมด 5 คน โดยปัจจุบัน นี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในปัจจุบัน ถูกถ่ายโอนกรมการพัฒนาชุมชน ให้กับ องค์การบริหาร ส่วนตำบลเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมที่น่าสนใจ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
นายก อบต. ของชาวเจ็ดริ้ว
นายก อบต. ของเรา
นายจำลอง   เกลี้ยงมะ
 
 
มุมสุขภาพ
 
 
มะเร็งเต้านม>>
บุหรี่...กับสุขภาพ>>
โรคมะเร็งปากมดลูก>>
ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่>>
องค์การบริหารส่วนตำบลเจ็ดริ้ว  อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
เว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ความรู้ และโฆษณา ประชาสัมพันธ์ สถานที่
จัดทำโดย นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา