Free Hosting

Free Web Hosting with PHP, MySQL, Apache, FTP and more.
Get your Free SubDOMAIN you.6te.net or you.eu5.org or...
Create your account NOW at http://www.freewebhostingarea.com.

Cheap Domains

Cheap Domains
starting at $2.99/year

check
ยินดีต้อนรับ !!!  เข้าสู่เว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์ ของชาวรามัญตำบลเจ็ดริ้ว  อำเภอบ้านแพ้ว  จังหวัดสมุทรสาคร
เมนูหลัก
 
 
 
 

ความรู้  คู่ชาวมอญ
 
THE TIME
การเล่นสะบ้า
 
      การเล่นสะบ้านั้น เป็นการละเล่นของชาวไทยรามัญ  โดยมักเล่นกันในช่วงสงกรานต์   การเล่นสะบ้า   แบ่งออกเป็น  2 ชนิด  คือ สะบ้าทอย  และสะบ้าบ่อน  แต่เดิมนั้นในตำบล เจ็ดริ้วนั้น  มักเล่นสะบ้าบ่อนเป็น  ส่วนใหญ่  โดยชาวบ้านจะนัดและตกลงกันว่า การเล่น สะบ้านั้นจะเล่น    ที่บ้านของผู้ใดก็จะให้ผู้นั้น  เป็นเจ้าของบ่อน  ส่วนชาวบ้านคนอื่น ๆ ก็จะช่วยกันออกเงินคนละ  5    บาทบ้าง ๑๐ บาทบ้างหรือตามกำลัง เพื่อเป็นเงินกอง กลางให้กับเจ้าของบ่อนเป็นค่าตกแต่งบ่อน เช่น การประดับธงราวบ้าง ลูกมะหวดแขวน ประดับบ้าง ตลอดจนเป็นค่าข้าวต้มเลี้ยงคนที่มาเล่นสะบ้า  แต่เดิมการเล่นสะบ้า นิยมเล่น ในหมู่หนุ่ม สาว เพื่อทำความรู้จักกันหลังจากเสร็จงาน ในตอนกลางวัน ครั้นถึงเวลาค่ำ จะมีีการนัดเล่นบริเวณลานบ้านที่บ้านของคนที่เป็นเจ้าของบ่อนพร้อมกับแบ่ง   ผู้เล่นชาย หญิง เป็นคู่เท่ากันใช้ลูกสะบ้าทอยไปยังแป้นที่มีหญิงคู่ของตนนั่ง ถ้าทอยผิด ฝ่ายหญิง จะยึดลูกสะบ้าไว้ต่อรองให้ฝ่ายชายทำในสิ่งที่ฝ่ายหญิงต้องการ เช่น ร้องเพลง
       ส่วนการเล่นสะบ้าทอยเป็นการเล่นสะบ้าอีกอย่างหนึ่ง โดยกำหนดสถานที่เป็นพื้นโล่ง แบ่งผู้เล่นออกเป็น 2 ฝ่าย ผลัดกันทอยลูกสะบ้าให้โดนเป้าออกจากจุดที่ตั้งจนหมด ฝ่ายใด ทอยได้หมดก่อน จะเป็นฝ่ายชนะจะได้รับรางวัลตามที่กำหนด
       แต่ในปัจจุบันนี้การเล่นสะบ้าไม่มีการเล่นเป็นประจำทุกปี เหมือนแต่ก่อน อาจจะด้วย เหตุผลที่ว่า สภาพของสังคมเปลี่ยนแปลงไปหรือคนหนุ่มสาวสมัยนี้มีสิ่ง   บันเทิงต่าง ๆ หรือมหรสพอื่น ๆ เช่นการดูหนัง ฟังเพลง ตลอดจนภูมิปัญญาด้านนี้อยู่ในวัยที่ชรา  มาก ขึ้น จึงทำให้การเล่นสะบ้านั้นลดน้อยลงตามลำดับ แต่ถึงอย่างไรก็ตามการเล่นสะบ้าของ ตำบล เจ็ดริ้วยังเป็นการละเล่นที่ยังมีผู้นำชุมชนบางส่วนอนุรักษ์ไว้ และจัดให้มีการเล่น สะบ้า เพื่อการอนุรักษ์และ เพื่อให้ลูกหลานชาวไทยรามัญได้ชม และรู้จักการเล่นสะบ้า สืบต่อไป
      นอกจากนี้ในท้องถิ่นตำบลเจ็ดริ้วยังมีวงมโหรีพื้นบ้าน ที่นิยมเล่นในเทศกาลต่าง ๆ ของตำบล เช่น  สงกรานต์  ออกพรรษา  ทำบุญศาลเจ้า  ฯลฯ
 
 
กิจกรรมที่น่าสนใจ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
นายก อบต. ของชาวเจ็ดริ้ว
นายก อบต. ของเรา
นายจำลอง   เกลี้ยงมะ
 
 
มุมสุขภาพ
 
 
มะเร็งเต้านม>>
บุหรี่...กับสุขภาพ>>
โรคมะเร็งปากมดลูก>>
ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่>>
องค์การบริหารส่วนตำบลเจ็ดริ้ว  อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
เว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ความรู้ และโฆษณา ประชาสัมพันธ์ สถานที่
จัดทำโดย นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา